WYSTAWA MYKOLOGICZNA

Grzybowy zawrót głowy

WYSTAWA GRZYBÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA MYKOLOGICZNEGO W RAMACH PROJEKTU MYKOTEKA
dofinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki,
umowa nr SONP/SN/514458/2021, wysokość dofinansowania 106 700,00 PLN

dr inż. Katarzyna Patejuk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Fitopatolog, specjalizujący się grzybami w kulturach szalkowych. Obecnie zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony Roślin. Tytuł doktora otrzymała w 2021, broniąc pracę pod tytułem: „Zbiorowiska grzybów zasiedlające wybrane gatunki roślin inwazyjnych na terenach zurbanizowanych”.

Jej zainteresowanie naukowe koncentruje się głównie na mykobiocie roślin inwazyjnych i jej wpływie na udomawianie się gatunków obcych. Brała udział w trzynastu projektach badawczych finansowanych przez Fundusz Leśny, dotyczących ekosystemów leśnych i semi-naturalnych. Współpracowała także jako wykonawca w projekcie LIDER XII, finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przy grancie „Opracowanie biotechnologicznej produkcji waniliny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego”. Obecnie realizuje projekt „Innowacyjny naukowiec”, finansowany przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pod tytułem „Rośliny obce inwazyjne, jako źródło patogenów zagrażającym rodzimym gatunkom roślin”.

Doświadczenie naukowe zdobywała między innymi podczas staży na Uniwersytecie Łódzkim, Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich oraz w Instytucie Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie pod opieką naukową dr hab. Marcina Piątka. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego Towarzystwa Leśnego oraz Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego oraz opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Medyków Roślin „Armillaria”.

Jest współautorką łącznie 90 oryginalnych opublikowanych pracach twórczych, z czego 9 stanowi prace opublikowane w czasopismach z listy JCR.