WYKŁAD PLENARNY

Wpływ grzybów mykoryzowych na zdrowe i porażone PVY rośliny Solanum tuberosum L.

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierownik Katedry Mikrobiologii w Instytucie Biologii (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor i współautor ponad 70 autorskich publikacji, kierownik i wykonawca projektów polskich i międzynarodowych (NCN, NCBiR, HORIZON2020, COST Actions), recenzent publikacji w licznych czasopismach, ekspert/recenzent w NCN, NCBiR, NAWA, a także Komisji Europejskiej (Horizon 2020, BiodivClim). Zrealizowane staże krótko- i długoterminowe (post-doc) m.in. w University of Rostock (Niemcy), Eberhard-Karls-University Tübingen (Niemcy), Leibniz-Institute of Vegetable- and Ornamental Crops Großbeeren (Niemcy). Członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk.

Zainteresowania badawcze obejmują szeroko pojęte zagadnienia badawcze związane z interakcjami zachodzącymi pomiędzy mikroorganizmami i roślinami. W centrum zainteresowań znajdują się: mikroorganizmy endofityczne (bakterie/grzyby), grzyby symbiotyczne (ektomykoryzowe i arbuskulrane), bakterie diazotroficzne (wiążące N2), bakterie i grzyby będące patogenami roślin, mikroorganizmy chorobotwórcze człowieka, wirusy roślinne.

Prowadzone badania naukowe dotyczą: oznaczania bioróżnorodności taksonomicznej i funkcjonalnej mikroorganizmów, izolacji i identyfikacji mikroorganizmów, selekcji mikroorganizmów promujących wzrost roślin (PGPR) oraz uczestniczących w procesach biokontroli, oznaczania ważnych z punktu widzenia interakcji z roślinami metabolitów pochodzenia mikrobiologicznego.

Badania prowadzone są na terenach dotkniętych stresem abiotycznym (obszary zanieczyszczone metalami ciężkimi, wysokim zasoleniem, niskimi temperaturami, suszą, niedoborem składników pokarmowych). Prace badawcze dotyczą nie tylko drzew i roślin zielnych naturalnie zasiedlających badane środowiska ale również roślin uprawnych (zboża, warzywa), ważnych dla rozwoju rolnictwa.