REFERAT ZAPROSZONY

Genomika strukturalna i funkcjonalna bakterii glebowych

dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Instytut Nauk Biologicznych, Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Ukończył biotechnologię na UMCS w Lublinie, gdzie również uzyskał stopień doktora i habilitację. Jest mikrobiologiem i genetykiem bakterii specjalizującym się w badaniu mikroorganizmów wchodzących w interakcje z gospodarzem eukariotycznym. Jego głównym tematem badawczym jest genomika bakterii glebowych z rodzajów RhizobiumAgrobacterium, ze szczególnym uwzględnieniem struktury i funkcji genomu pozachromosomalnego bakterii w oddziaływaniu z roślinami i adaptacji do zmiennego środowiska oraz znaczenia bakteryjnych powierzchniowych polisacharydów w interakcji z gospodarzem roślinnym. Uczestniczył w wielu projektach naukowych, jest autorem/współautorem ponad 40 publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Członek Komitetu Biotechnologii PAN i towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Genetycznego.