Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych osiągnięć metagenomiki, metataksonomiki, metatranskryptomiki, metabolomiki, mikrobiologii i mykologii w kontekście współczesnych, europejskich i światowych trendów związanych z rolnictwem i ogrodnictwem, w tym jakością środowiska, bioróżnorodnością oraz fitopatologią.

Konferencja ma na celu promowanie badań dotyczących mikrobiomów i mykobiomów, głównie w agroekosystemach, wpisując się w nową koncepcję rośliny, według której roślina jest holobiontem, czyli gospodarzem współistniejących z nią organizmów, które dzięki współpracy metabolicznej, wymianie sygnałów i składników odżywczych zapewniają prawidłowe funkcjonowanie i odporność roślin, co jest niezwykle ważne dla zachowania stanu równowagi ekologicznej i ochrony przed stanami dysbiozy. Podczas konferencji zostaną zaprezentowane oraz przedyskutowane wyniki badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych, w tym także postęp w wykorzystaniu nowoczesnych metod badawczych, zagadnienia analizy bioinformatycznej i dotychczasowa wiedza na temat zastosowania narzędzi metagenomiki najnowszej generacji do badań środowiskowych. Narzędzia metagenomiki i inne techniki omiczne otwierają nowe horyzonty i pozwalają na testowanie nowych podejść do badań środowiskowych.

Celem sympozjum jest również dyskusja naukowa i pokazanie najnowszych metod badania mikroorganizmów obejmujących genomikę, genetykę i biologię molekularną, które pozwalają poznać lepiej biochemię i fizjologię bakterii i grzybów, a także ich znaczenie w ochronie środowiska i rolnictwie. Sympozjum będzie miejscem wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów do realizacji wspólnych projektów badawczych oraz wydarzeniem naukowym na temat kompleksowego rozpoznania bioróżnorodności mikroorganizmów w różnych środowiskach oraz najnowocześniejszych metod badawczych stosowanych w naukach przyrodniczych. Podcza konferencji prezentowane będą wyniki interdyscyplinarnych badań nad bioróżnorodnością mikroorganizmów różnych środowisk, uwzględniając najnowsze narzędzia badawcze i wpisując się doskonale w cele aktualnych dokumentów strategicznych, takich jak Europejski Zielony Ład czy Strategia na rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku. Podkreślić należy, że organizowane Sympozjum jest jedynym w Polsce, cyklicznym wydarzeniem, obejmującym, promującym i rozpowszechniającym wykorzystanie technik wysokoprzepustowego sekwencjonowania do zastosowania w rolnictwie i ogrodnictwie, w szczególności badań bioróżnorodności agroekosystemów, a wśród sesji tematycznych znajduje się miejsce również na prezentacje z zakresu bioinformatyki i analizy danych, co jest nierozerwalnie związane z zastosowaniem technik „omicznych” w badaniach środowiskowych.

Niniejsza konferencja jest również doskonałym miejscem, dającym możliwość zaprezentowania wyników badań przez młodych adeptów nauki, w tym magistrantów i doktorantów. Sympozjum jest forum naukowym umożliwiającym prezentację nowoczesnych metod badawczych, stosowanych w mikrobiologii, genetyce, fitopatologii, biologii molekularnej i biotechnologii oraz wymianę doświadczeń i poszerzenie wiedzy, przyczyniając się do żywej dyskusji na temat narzędzi metagenomiki najnowszej generacji do analiz różnego typu próbek środowiskowych oraz nowoczesnych metod badawczych służących identyfikacji i detekcji mikroorganizmów.

SESJE NAUKOWE

SESJA I

MIKROBIOMY I MYKOBIOMY W BADANIACH NAUKOWYCH

SESJA II 

METAGENOMY I BIORÓŻNORODNOŚĆ ŚRODOWISKA GLEBOWEGO

SESJA III

NAUKI OMICZNE (METAGENOMIKA, METATAKSONOMIKA, METATRANSKRYPTOMIKA, METABOLOMIKA) I BIOINFORMATYKA W BADANIACH ŚRODOWISKOWYCH  

SESJA IV

METAGENOMIKA APLIKACYJNA – ZASTOSOWANIE I ZNACZENIE METAGENOMIKI W BIOTECHNOLOGII, BIOLOGICZNEJ OCHRONIE ROŚLIN ORAZ MONITORINGU JAKOŚCI ŚRODOWISKA

ZAPROSZENI PRELEGENCI

prof. dr hab. Adam Jaworski (Uniwersytet Łódzki, Społeczna Akademia Nauk, Łódź)

prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

prof. dr hab. Katarzyna Hrynkiewicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka (Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań)

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Prof. Gabriele Berg (Graz University of Technology, AUT)

Prof. Joana Falcao Salles (University of Groningen, NLD)

Dr. Emilia Silja Hannula (Leiden University, NLD)

Ms. Magdalena Gajdzinska (European Commission, BE)

dr hab. Tomasz Płociniczak, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Marta Wrzosek, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Wiesław Barabasz (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, Przemyśl)

dr hab. Julia Pawłowska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Andrzej Mazur, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. inż. Justyna Szulc (Politechnika Łódzka)

Nasze poprzednie sympozja