WYKŁAD PLENARNY

Dobroczynne bakterie poprawiające kondycję roślin – strategie biologicznego zwalczania bakteryjnych patogenów

dr hab. Sylwia Jafra, prof. UG

Uniwersytet Gdański

Kierownik Zakładu Mikrobiologii Roślin

Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Ugi GUMed

Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała na Uniwersytecie Gdańskim w 1999. W latach 1996-1998 odbyła kilkumiesięczne staże laboratoryjne w Laboratoire de Génétique Moléculaire des Microorganismes, Institut National des Sciences Appliquées de Lyon we Francji. Dwuletni staż podoktorski odbyła w Plant Research International-Wageningen University and Research w Wageningen w Niderlandach (2001-2003). Karierę naukową kontynuuje na Międzyuczelniany Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego I Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Uniwersytecie Gdańskim. Habilitację z biochemii uzyskała w 2011 roku. Przez dwie kadencje (2012-2020) pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed. W 2013 i 2020 roku została uhonorowana tytułem Nauczyciela Roku i nagrodą im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza dla najlepszych nauczycieli akademickich Uniwersytetu Gdańskiego.

Swoje badania koncentruje na zrozumieniu zachodzących w ryzosferze roślin interakcji pomiędzy roślinami i bakteriami, ze szczególnym uwzględnieniem bakterii dobroczynnych dla roślin, o potencjale w zastosowaniu w biologicznej ochronie roślin. Szczegółowe cele badawcze dotyczą poznania mechanizmów molekularnych zaangażowanych w interakcje roślina-bakteria; poznanie molekularnych podstaw tworzenia biofilmu na powierzchniach biotycznych i abiotycznych przez bakterie dobroczynne dla roślin oraz bakteryjnej komunikacji między komórkami typu quorum sensing.