Aby obejrzeć dany poster należy kliknąć jego tytuł – plik pdf z posterem otworzy się w nowym oknie.

LISTA PREZENTACJI POSTEROWYCH:

 • Dzień I 20.06.2023

 • Integrony i geny oporności na antybiotyki β laktamowe w wodzie i osadzie ujścia Odry

 • Charakterystyka metagenomu bakteryjnego wód poprocesowych z podziemnego zgazowania węgla

 • Mykobiom gleby: reakcja na wybrane ekstrakty roślinne

 • Potencjalnie chorobotwórcze bakterie Gram dodatnie w powietrzu miasta Poznania

 • Struktura mikrobiomu powietrza dojrzewalni serów ślesińskich ze Spiżarni Hrabiny Potulickiej

 • Strategia KE „Od pola do stołu” na przykładzie mikrobiomu gleb spod uprawy kukurydzy

 • Wpływ dawki azotu na strukturę zbiorowisk grzybów glebowych uczestniczących w przemianach N na podstawie uprawy monokultury kukurydzy

 • Strategiczne systemy zarządzania glebą a struktura mykobiomu -nowe perspektywy w odpowiedzi na obniżone nawożenie azotem

 • Molecular characterization of endophytes inhabiting Armeria maritima subsp . halleri metallophyte

 • Zmiany w mikrobiomie pomidora wywołane infekcją Agrobacterium tumefaciens C58 – badania genomowe

 • Aktywność mikroorganizmów glebowych i różnorodność funkcjonalna bakterii zasiedlających rośliny różnych odmian truskawki w uprawie ekologicznej

 • Biopreparaty do ochrony upraw owoców miękkich przed fitopatogenami z rodzaju Verticillium , Botrytis , Colletotrichum oraz Phytophthora

 • VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 20-21 czerwca 2023

 • Potencjał grzybów z rodzaju trichoderma i verticillium do zasiedlania nisz azotowych

 • Sztuczna inteligencja w badaniach zdrowotności upraw truskawek

 • Łącząc kropki: Macierze korelacji w analizie właściwości chemicznych gleby spod jabłoni

 • Unveiling the genomic secrets of beneficial Pseudomonas sp. — a comprehensive analysis

 • Badanie alfa i beta różnorodności bakterii w zbiorowiskach drobnoustrojów glebowych pod jabłoniami w zależności od sposobu zagospodarowania gruntu

 • Skuteczność bakterii kwasu mlekowego w hamowaniu wzrostu Botrytis cinerea i Escherichia coli w warunkach in vitro

 • Innowacyjne konsorcja mikrobiologiczne w akwaponicznej uprawie sałaty rzymskiej

 • Innowacyjne biopreparaty w ekologicznej uprawie maliny i truskawki

 • Mikrobiom gleby zanieczyszczonej o-krezolem poddanej biostymulacji Perna canaliculus

 • Mikrobiom gleb zanieczyszczonych pyretroidami

 • Wrażliwość bakterii glebowych oraz Sinapis alba L. i Avena sativa L. na działanie kadmu

 • The metagenomic analysis of the bacterial endophytes in young and ripe seed of Orobanche lutea growing on a metal polluted area

 • Wpływ kilkuletniego nawożenia odpadem popieczarkowym na populacje bakterii i grzybów glebowychv

 • Mock communities jako narzędzie w analizie społeczności mikroorganizmów metodą sekwencjonowania amplikonów genu 16S rRNA

 • Konsorcjum mikrobiologiczne przeznaczone do bioremediacji zanieczyszczeń atrazyną w środowisku glebowym

 • Wpływ biostymulantów na funkcjonalne zróżnicowanie mikrobiomu ryzosfery konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebie

 • Przeciwgrzybicze działanie ekstraktów roślinnych na wzrost patogenów roślinnych — badanie in vitro

 • Konkurencyjne oddziaływania szczepów Tichoderma spp. w stosunku do fitopatogenów Fusarium spp. na podstawie analizy profili metabolicznych w teście BIOLOG oraz tempa wzrostu

 • Występowanie wybranych genów wirulencji u bakterii z rodzaju campylobacter izolowanych od koni pełnej krwi angielskiej

 • Kształtowanie się żnorodności bakterii i grzybów w trakcie rozwoju Znamion słupka w kwiatach gatunków holopasożytniczych Orobanche alsatica i O. bartlingii (orobanchaceae)

 • Analiza mikrobiomu osadu czynnego w oparciu o różne regiony genu kodującego 16S rRNA

 • Analiza porównawcza genów csp uczestniczących w adaptacji bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminosarum do stresu zimna

 • Zróżnicowanie genetyczne i metaboliczne gleby uprawnej uzyskanej spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var . sativus)

 • Ocena wpływu sposobu przygotowania próbki wody rzecznej na wyniki sekwencjonowania następnej generacji

 • Profil fizjologiczny zbiorowisk bakteryjnych w wodzie z rzeki Wisły

Strona w budowie