Aby obejrzeć dany poster należy kliknąć jego tytuł – plik pdf z posterem otworzy się w nowym oknie.

LISTA PREZENTACJI POSTEROWYCH:

  • Dzień I 20.06.2023

  • Integrony i geny oporności na antybiotyki β laktamowe w wodzie i osadzie ujścia Odry

  • Charakterystyka metagenomu bakteryjnego wód poprocesowych z podziemnego zgazowania węgla

  • Mykobiom gleby: reakcja na wybrane ekstrakty roślinne

  • Potencjalnie chorobotwórcze bakterie Gram dodatnie w powietrzu miasta Poznania

  • Struktura mikrobiomu powietrza dojrzewalni serów ślesińskich ze Spiżarni Hrabiny Potulickiej

  • Strategia KE „Od pola do stołu” na przykładzie mikrobiomu gleb spod uprawy kukurydzy

  • Wpływ dawki azotu na strukturę zbiorowisk grzybów glebowych uczestniczących w przemianach N na podstawie uprawy monokultury kukurydzy

  • Strategiczne systemy zarządzania glebą a struktura mykobiomu -nowe perspektywy w odpowiedzi na obniżone nawożenie azotem

  • Molecular characterization of endophytes inhabiting Armeria maritima subsp . halleri metallophyte

  • Zmiany w mikrobiomie pomidora wywołane infekcją Agrobacterium tumefaciens C58 – badania genomowe

  • Aktywność mikroorganizmów glebowych i różnorodność funkcjonalna bakterii zasiedlających rośliny różnych odmian truskawki w uprawie ekologicznej

  • Biopreparaty do ochrony upraw owoców miękkich przed fitopatogenami z rodzaju Verticillium , Botrytis , Colletotrichum oraz Phytophthora

  • VII Ogólnopolskie Sympozjum Mikrobiologiczne „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK” Lublin, 20-21 czerwca 2023

  • Potencjał grzybów z rodzaju trichoderma i verticillium do zasiedlania nisz azotowych

  • Sztuczna inteligencja w badaniach zdrowotności upraw truskawek

  • Łącząc kropki: Macierze korelacji w analizie właściwości chemicznych gleby spod jabłoni

  • Unveiling the genomic secrets of beneficial Pseudomonas sp. — a comprehensive analysis

  • Badanie alfa i beta różnorodności bakterii w zbiorowiskach drobnoustrojów glebowych pod jabłoniami w zależności od sposobu zagospodarowania gruntu

  • Skuteczność bakterii kwasu mlekowego w hamowaniu wzrostu Botrytis cinerea i Escherichia coli w warunkach in vitro

  • Innowacyjne konsorcja mikrobiologiczne w akwaponicznej uprawie sałaty rzymskiej

  • Innowacyjne biopreparaty w ekologicznej uprawie maliny i truskawki

  • Mikrobiom gleby zanieczyszczonej o-krezolem poddanej biostymulacji Perna canaliculus

  • Mikrobiom gleb zanieczyszczonych pyretroidami

  • Wrażliwość bakterii glebowych oraz Sinapis alba L. i Avena sativa L. na działanie kadmu

  • The metagenomic analysis of the bacterial endophytes in young and ripe seed of Orobanche lutea growing on a metal polluted area

  • Wpływ kilkuletniego nawożenia odpadem popieczarkowym na populacje bakterii i grzybów glebowychv

  • Mock communities jako narzędzie w analizie społeczności mikroorganizmów metodą sekwencjonowania amplikonów genu 16S rRNA

  • Konsorcjum mikrobiologiczne przeznaczone do bioremediacji zanieczyszczeń atrazyną w środowisku glebowym

  • Wpływ biostymulantów na funkcjonalne zróżnicowanie mikrobiomu ryzosfery konopi siewnych (Cannabis sativa L.) uprawianych na glebie

  • Przeciwgrzybicze działanie ekstraktów roślinnych na wzrost patogenów roślinnych — badanie in vitro

  • Konkurencyjne oddziaływania szczepów Tichoderma spp. w stosunku do fitopatogenów Fusarium spp. na podstawie analizy profili metabolicznych w teście BIOLOG oraz tempa wzrostu

  • Występowanie wybranych genów wirulencji u bakterii z rodzaju campylobacter izolowanych od koni pełnej krwi angielskiej

  • Kształtowanie się żnorodności bakterii i grzybów w trakcie rozwoju Znamion słupka w kwiatach gatunków holopasożytniczych Orobanche alsatica i O. bartlingii (orobanchaceae)

  • Analiza mikrobiomu osadu czynnego w oparciu o różne regiony genu kodującego 16S rRNA

  • Analiza porównawcza genów csp uczestniczących w adaptacji bakterii symbiotycznych Rhizobium leguminosarum do stresu zimna

  • Zróżnicowanie genetyczne i metaboliczne gleby uprawnej uzyskanej spod monokultury rzodkiewki (Raphanus sativus var . sativus)

  • Ocena wpływu sposobu przygotowania próbki wody rzecznej na wyniki sekwencjonowania następnej generacji

  • Profil fizjologiczny zbiorowisk bakteryjnych w wodzie z rzeki Wisły

Strona w budowie