REFERAT ZAPROSZONY

Metatranskryptom gleby ko-zanieczyszczonej metalami ciężkimi i węglowodorami w trakcie fitoremediacji wspomaganej szczepem Pseudomonas qingdaonensis ZCR6 oraz dodatkiem mączki kostno-mięsnej

dr hab. Tomasz Płociniczak, prof. UŚ

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Tomasz Płociniczak (https://orcid.org/0000-0001-9594-4378) jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zatrudnionym obecnie na stanowisku profesora uczelni. Pracę magisterską pt. Biodegradacja modyfikowanego polietylenu przez mikroorganizmy glebowe wykonywał w Katedrze Biochemii ówczesnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŚ. Pracę doktorską zatytułowaną Wspomaganie fitoekstrakcji metali ciężkich przez metalooporne szczepy bakterii z rodzajów Brevibacterium, Enterobacter i Pseudomonas wykonywał w Katedrze Mikrobiologii pod kierownictwem prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget. Habilitację w dyscyplinie nauk biologicznych uzyskał w 2021 roku na podstawie zbioru publikacji pt. Zastosowanie bakterii promujących wzrost roślin do wspomagania fitoremediacji terenów skażonych. Tutor I i II stopnia, kierownik i wykonawca projektów naukowych, a także współautor artykułów naukowych z zakresu tematyki związanej z fitoremediacją oraz interakcjami pomiędzy bakteriami a roślinami w czasie prowadzenia tego procesu, także na poziomie molekularnym. Współpracuje m.in. z naukowcami z Finlandii – z Uniwersytetu w Helsinkach, a także z Instytutu Zasobów Naturalnych (LUKE). Jego zainteresowania badawcze dotyczą również możliwości wykorzystania bakterii ryzosferowych i endofitycznych do wspomagania wzrostu roślin uprawnych w warunkach okresowego stresu suszy.