dr hab. Agnieszka Wolińska, prof. KUL

 

Katedra Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie mikrobiologia. Specjalizacja: mikrobiologia gleby w zakresie bakterii i grzybów, 21-letnie doświadczenie w badaniach nad aktywnością biologiczną i bioróżnorodnością środowiska glebowego.
Dorobek naukowy obejmujący 78 oryginalnych publikacji naukowych z IF, 2 monografie naukowe w języku polskim, 2 rozdziały w monografiach w języku angielskim. Jej indeks Hirscha wynosi 17.
Kierownik Katedry Biologii i Biotechnologii Mikroorganizmów w Instytucie Nauk Biologicznych Wydziału Medycznego KUL (od 2019 r.).
Główny Organizator III Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” w roku 2018.
Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach naukowych, jako kierownik lub wykonawca.
Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego od 2017 roku. Recenzent licznych prac naukowych kierowanych do czasopism polsko i angielskojęzycznych  (w tym z IF) oraz w przewodach doktorskich.
Promotor jednego zakończonego i jednego otwartego przewodu doktorskiego. Promotor 26 prac magisterskich i 15 licencjackich.
Czterokrotnie otrzymała nagrodę JM Rektora KUL za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe (2016 r., 2020 r., 2021 r., 2022 r.), Medal Komisji Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczne (2018 r.) oraz Srebrny Medal za 20-letnią wzorową pracę zawodową (2022 r.).