dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB

Zakład Mikrobiologii Rolniczej
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska. Specjalizacja: mikrobiologia gleby, 16-letnie doświadczenie w ocenie różnorodności drobnoustrojów i aktywności biologicznej gleby, specjalista w określaniu różnorodności funkcjonalnej i potencjału metabolicznego mikroorganizmów.
Dorobek naukowy obejmujący 260 publikacji, w tym np. 75 oryginalnych publikacji naukowych z IF, 2 monografie naukowe w języku polskim, 2 rozdziały w monografii w języku angielskim, 16 rozdziałów w monografii w języku polskim.
Kierownik Zakładu Mikrobiologii Rolniczej w IUNG (od 2013).
Główny organizator I Ogólnopolskiego Sympozjum „Metagenomy różnych środowisk” w roku 2016.
Specjalizuje się w ocenie różnorodności drobnoustrojowej gleb związanych z praktyką rolniczą i ochroną środowiska (badania w biologii molekularnej; ocena różnicowania genetycznego i identyfikacji mikroorganizmów oraz charakterystyka profilu metabolicznego bakterii i grzybów), jak również praktycznym wykorzystaniem bakterii zdolnych do wiązania azotu atmosferycznego i bakterii symbiotycznych dla roślin bobowatych.
Uczestniczy w międzynarodowych i krajowych projektach, koordynuje zadanie w Programie Wieloletnim IUNG-PIB dotyczące aktywności biologicznej i określania różnorodności mikrobiologicznej gleby.
Członek Polskiego Towarzystwa Mikrobiologicznego od 2004 roku.
Recenzent licznych prac naukowych kierowanych do czasopism polsko i angielskojęzycznych  (w tym z IF) oraz w przewodach doktorskich i postepowaniach habilitacyjnych. Promotor dwóch zakończonych i jednego otwartego przewodu doktorskiego.
Trzykrotnie otrzymała wyróżnienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2016 r., 2017 r., 2021 r.) oraz Brązowy Medal za Długoletnią Służbę nadawany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2020 r.).
W roku 2021 uzyskała nominację do nagrody „Ambasador Innowacyjności” za osiągnięcia na rzecz rozwoju ekologicznego, wprowadzanie zmian i rozwiązań przyjaznych środowisku i znacząco polepszających jego stan oraz za działania promocyjne mające na celu zmianę świadomości społecznej (nominacja nadana przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki) a także nominację do Nagrody Naukowiec Przyszłości 2021 w kategorii Innowacyjne technologie i badania przyszłości, za realizację projektu badawczego pt. Zastosowanie mikroorganizmów i otoczkowania nasion dla poprawy żyzności gleb i plonu roślin w ekologicznej i konwencjonalnej uprawie roślin bobowatych (NR 1/ININ 4.0/IUNG-PIB/2021) w ramach Programu Inkubator Innowacyjności 4.0 (MNiSW).