dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

 

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej
Instytut Nauk Biologicznych
Wydział Biologii i Biotechnologii
Uniwersytet Marii Curie‑Skłodowskiej w Lublinie

Doktor habilitowany w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia, doktor nauk przyrodniczych w zakresie biologii, magister biologii ze specjalnością mikrobiologia.
Specjalizuje się w tematyce mikrobiologii środowiskowej i ochrony środowiska. Realizuje badania związane z biologiczną ochroną roślin, ich bionawożeniem i biostymulacją oraz bioremediacją gleb, w tym fitoremediacją, mechanizmami interakcji pomiędzy roślinami a fitopatogenami oraz mikroorganizmami ryzosferowymi i endofitycznymi, mechanizmami bezpośredniego (mykopasożytnictwo, antybioza i konkurencja) jak i pośredniego (indukcja odporności) oddziaływania mikroorganizmów ryzosferowych i endofitycznych na fitopatogeny. Wykorzystując metody biochemiczne, fizjologiczne, mikroskopowe i genetyczne bada związki kompleksujące metale, fitohormony, enzymy degradujące ściany komórkowe, markery oraz elicytory biotyczne i abiotyczne indukowanej odporności, polimery ścianowe i egzopolimery, kolonizację ryzosfery i endosfery roślin, komórki graniczne czapeczki korzenia i tworzone przez nie z mikroorganizmami struktury mufko podobne.
Dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji, w tym 63 oryginalne publikacje naukowe z IF, 3 monografie naukowe i 30 rozdziałów w monografiach.
Kierownik Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej UMCS w latach 2013 2019. Koordynator zadań statutowych WBiB UMCS „Ochrona roślin przed fuzariozami przez niepatogeniczne szczepy grzybowe” (2013 2016), „Mikroorganizmy środowiskowe o potencjale biokontrolnym, bionawożeniowym i bioremediacyjnym” (2017 2018), projektów doktorantów (2014 2017, 2018) oraz prac związanych z założeniem i utrzymaniem kolekcji ryzosferowych i endofitycznych szczepów grzybowych oraz depozycji szczepów i ich sekwencji w bankach międzynarodowych.
Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach, kierując projektami zespołowymi UMCS, Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (nr POIR.04.01.02-00-0111/17 pt.: RANB „BIOGLASS – Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” 2019 2023) oraz jako wykonawca w projekcie Horyzont 2020–GOLD „Bridging the gap between phytoremediation solutions on Growing energy crOps on contaminated Lands and clean biofuel production” a także w projektach na rzecz zakupu wyposażenia i aparatury Zakładu (w ramach Funduszu na Rzecz Nauki Regle oraz Regionalnych Programów Operacyjnych RPO oraz Infrastruktura i Środowisko POIiŚ).
Autor licznych ekspertyz oraz sprawozdań ze zrealizowanych wraz z zespołem Mikrobiologii Środowiskowej komercyjnych badań zleconych przez różne podmioty: Centrala Produktów Naftowych CPN S.A. Oddział w Lublinie, Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego, DAGlass Rzeszów, Gospodarstwo Pasieczne – Pasieka Jurajska.
Główny organizator (z zespołem Mikrobiologii Środowiskowej: dr hab. Małgorzata Majewska, dr Artur Nowak, dr Ewa Ozimek, mgr Anna Słomka, dr Renata Tyśkiewicz) IV. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk” (Lublin, 2019) oraz 54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy różnych środowisk” (Lublin, 2021) a także Bilateralnych Konferencji Polsko Litewskich (1997, 1998), 28. Konferencji Mikrobiologicznej „Oddziaływania między mikroorganizmami i roślinami” (Kazimierz, 1994).
Współorganizator 47. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy–roślina–środowisko w warunkach zmieniającego się klimatu” (Puławy, 2013) oraz III., V. i VI. Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy różnych środowisk”.
Członek, a od 2022r., Przewodnicząca Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, członek Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (PTFit) oraz od 2014 r. z ca Przewodniczącej Oddziału Lubelskiego PTFit i członek Zarządu PTFit (dwie kadencje od 2016 r.), członek Zarządu Sekcji Biologicznej Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2020).
Redaktor czasopisma Polish Journal of Microbiology (od 2013) oraz trzech Special Issue w czasopismach Agronomy (2021-2022), Horticulturae (2020-2021) i Metabolites (2022-2023) oraz recenzent ponad stu prac naukowych kierowanych do czasopism polsko- i angielskojęzycznych (głównie z listy filadelfijskiej).
Recenzent ośmiu prac doktorskich oraz członek komisji w dziewięciu postępowaniach habilitacyjnych.
Nauczyciel akademicki nagrodzony medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2017 roku, prowadzący zajęcia i wykłady z wielu przedmiotów (m.in. Mikrobiologia Środowiska, Analityka Mikrobiologiczna, Metody Analityczne w Ocenie Żywności, Bioanalityka w praktyce, seminaria magisterskie) na kierunku Biologia i Biotechnologia w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej a także na kierunku Inżynierii Środowiska Wydziału Ochrony Środowiska Politechniki Lubelskiej. Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. programów dydaktycznych kierunki Biotechnologia w kadencji 2016 2020. Autor indywidualnego opracowania rozwiązań na rzecz zapewnienia jakości kształcenia –projektu na innowacje dydaktyczne sfinansowanego w 2021 r. „Monitoring stanu mikrobiologicznego powietrza w środowisku naturalnym oraz w procesach produkcji żywności” oraz współautor opracowania finansowanego w 2023r. „Analiza jakościowa i ilościowa obecności mykotoksyn w próbach środowiskowych oraz produktach spożywczych”.
Promotor 80 prac dyplomowych licencjackich (40) i magisterskich (40) oraz dwóch prac doktorskich.
Laureat trzech nagród Rektora UMCS oraz nagród międzynarodowych: Nagroda Specjalna Taiwan Prominent Inventor League na 71. Międzynarodowej Wystawie „Pomysły-Wynalazki–Nowe Produkty–JENA 2019″ w Norymberdze, Złoty Medal Archimedes 2020 za wynalazek pt. „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin”.