prof. dr hab. Magdalena Frąc

Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej
Zakład Badań Systemu Gleba-Roślina
Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

Prof. dr hab. Magdalena Frąc kieruje Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Środowiskowej oraz Zakładem Badań Systemu Gleba-Roślina Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Ze względu na swoje wykształcenie z zakresu ochrony środowiska (Akademia Rolnicza w Lublinie, 2003), biologii molekularnej (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 2006) i mikrobiologii (Politechnika Łódzka, 2010), w swojej pracy łączy badania z wymienionych obszarów do rozwiązywania problemów współczesnego rolnictwa.

Prof. Magdalena Frąc koncentruje się na badaniach dotyczących bioróżnorodności mikroorganizmów i odporności roślin. Zajmuje się zagadnieniami z zakresu mikrobiologii rolniczej i środowiskowej, w szczególności prowadzi badania dotyczące interakcji gleba-roślina-mikrobiom, markerów stanu ekologicznego gleby oraz wskaźników mikrobiologicznej jakości i zdrowotności środowiska rolniczego. Do zainteresowań naukowych prof. Frąc należą również badania ekologii grzybów, w szczególności termoopronych, oraz rola ich właściwości w kształtowaniu wrażliwości na związki chemiczne, konserwanty i ekstrakty roślinne. Badania naukowe, na których skupia się prof. Frąc, dotyczą również interakcji mikrolistków (microgreens) i mikrobiomów jako funkcjonalnych regulatorów ich jakości, odporności i trwałości. Profesor Frąc prowadzi prace badawcze nad opracowaniem bioproduktów, bionawozów i rozwiązań biotechnologicznych opartych na analizie mikrobiomu dla rozwoju zrównoważonych strategii produkcji roślinnej, agroekologii i rolnictwa ekologicznego. Problematyka badawcza podejmowana przez prof. Frąc dotyczy również zagospodarowania produktów odpadowych z przemysłu rolno-spożywczego, funkcji mikroorganizmów w agroekosystemach oraz odpowiedzi roślin i mikrobioty na biotyczne i abiotyczne stresy środowiskowe. Prof. Frąc jest współtwórczynią innowacyjnych metod detekcji kluczowych patogenów roślinnych w uprawie owoców miękkich, z wykorzystaniem technik biologii molekularnej (PCR, qPCR, LAMP, NGS), a także biopreparatów o działaniu biostymulującym i ochronnym dla roślin. Jej badania wpisują się w założenia kluczowych dokumentów strategicznych UE, w tym Europejskiego Zielonego Ładu oraz Strategii na Rzecz Bioróżnorodności do 2030 roku, a także dotyczą tematyki w pełni spójnej z działaniami Programu Horyzont Europa, a w szczególności z misją „Troska o glebę to troska o życie” w ramach obszaru badawczego ukierunkowanego na zdrowe gleby i żywność.

Profesor Magdalena Frąc jest autorką ponad 120 publikacji naukowych w baize Scopus, które były cytowane ponad 2100 razy, a jej indeks Hirscha wynosi 22. Jest liderką około 20-osobowej grupy badawczej, promotorką 10 doktorantów, opiekunką naukową 3 młodych badaczy realizaujących pod Jej kierunkiem krajowe i międzynarodowe projekty naukowe (Diamentowy Grant, Preludium, UNESCO-L’OREAL International Fellowship for Young Women) oraz opiekunką blisko 100 praktykantów lub stażystów. Jest laureatką wielu naukowych projektów konkursowych w ramach NCN, NCBR i MniSW/MEiN, stypendystką Programu SIMS (Science Infrastructure Management Support) oraz uczestniczką licznych programów międzynarodowych (Horyzont Europa, Horyzont 2020, POWTR, DAAD, COST, ERA-NET, EJP Soil), a także nagród i wyróżnień za osiągnięcia naukowe (Srebrny Krzyż Zasługi, Dyplom JM Rektora UP w Lublinie, List Gratulacyjny Rektora UMCS). Była współorganizatorką licznych konferencji naukowych, w tym sześciu edycji Ogólnopolskiego Sympozjum Mikrobiologicznego „Metagenomy Różnych Środowisk” (2016-2022), przy czym w 2017 roku była główną organizatorką tej konferencji, 2 edycji International Conference on Agrophysics (2018, 2021), współorganizatorką dwóch tematycznych sesji naukowych w ramach 22nd World Congress of Soil Science (Glasgow 2022) czy XVIII Kongresu Europejskich Mykologów (2019). Była inicjatorką, a także jest koordynatorką inicjatywy żywego laboratorium microBIOme AGRO LIVING LAB.

Prof. dr hab. Magdalena Frąc odbyła liczne staże naukowe, podczas których doskonaliła swój warsztat badawczy z zakresu nauk biologicznych i rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii środowiskowej i mykologii (Uniwersytet we Florencji we Włoszech 2008, 2012; The Research Centre for the Soil-Plant System w Gorizii we Włoszech 2012; Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture National Reference Laboratory and Masarykov University w Brnie w Czechach 2013; Medical Mycological Research Center w Chiba University w Japonii 2014; Göttingen University w Niemczech) oraz zarządzania infrastrukturą badawczą (Fraunhofer Institute MOEZ w Lipsku w Niemczech 2014; Fraunhofer Institute for Cell Therapy and Immunology IZI w Lipsku w Niemczech 2014; Politechnice Drezdeńskiej w Niemczech 2014; IBM T.J. Watson Research Center w Yorktown Heights w USA i IBM Research Center w Somers w USA 2014).

Prof. Frąc pełni liczne ważne funkcje w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych. Między innymi jest vice-Przewodniczącą Komisji ds. Biologii Gleby Międzynarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych, członkinią Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, była ekspertką Grupy Roboczej Komisji Europejskiej ds. misji glebowej „A Soil Deal for Europe” w Horyzoncie Europa, vice-Przewodniczącą International Society for Environmental Biogeochemistry (ISEB) oraz członkinią Komitetu Doradczego ISEB, była również Prezeską Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, a aktualnie jest członkinią Komisji Rewizyjnej PTMyk. Jest również członkinią Polskich Towarzystw Naukowych: Fitopatologicznego, Gleboznawczego, Mikrobiologów i Mykologicznego.